Förbundet håller årsmöte varje år, före maj månads utgång. Information om tid och plats ges till medlemmar i god tid.

Årsmötet beslutar bland annat om

  • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
  • ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
  • val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen
  • val av revisorer jämte suppleanter
  • val av valnämnd
  • avgifter till förbundet
  • ärenden som medlemmar anmält