Optimism justerad till dystrare verklighet

Med en nedgång på 2 procent totalt och 19 procent för området rekrytering under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året kan det dystra läget i Sverige fastställas. Minskningen är ändå mindre än vad man kunnat förvänta sig. Svängningen har, liksom för andra branscher, varit snabb. Omställningstjänster, som borde öka i varseltider, ligger förvånande nog på plus-minus noll.

Med en nedgång på 2 procent totalt och 19 procent för området rekrytering under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året kan det dystra läget i Sverige fastställas. Minskningen är ändå mindre än vad man kunnat förvänta sig. Svängningen har, liksom för andra branscher, varit snabb. Omställningstjänster ligger förvånande nog på plus-minus noll, då de snarare borde öka i dessa varseltider.

-          En omsättning på drygt 5 miljarder och bara -2 procent jämfört med det starka tredje kvartalet 2011 är inte alls fy skam, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Man ska dock notera att detta gäller till och med 30 september, nedgången i ekonomin har ju i stort kommit efter det. Men visst är det ett tecken på ansträngd ekonomi och efterfrågan hos kunder. 

Bemanningsbranschen har traditionellt kunnat användas som en temperaturmätare på arbetsmarknadens tillstånd. Trots detta är det viktigt att se att denna nedgång ändå är relativt liten.

-          Starkast är nedgången i rekryteringstjänsten, säger Henrik Bäckström, kunderna anställer alltså definitivt färre själva, men inhyrning tuffar på. Mest förvånande att omställning inte ökat betydligt mer än det gjort. I tider som dessa borde det vara en logisk följd.

Mellansverige samt norra Sverige var de regioner som uppvisade en positiv utveckling under tredje kvartalet 2012. Norra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 10 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Mellansverige ökade med 4 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen hittas i Södra Sverige, som minskade med 9 procent. Även Stockholm minskade, med 2 procent, men är fortfarande den största regionen sett till omsättning. Västra Sverige minskade med 7 procent.

Yrkesområden

De till omsättningen största yrkesområdena under tredje kvartalet 2012 var Industri/Tillverkning med 25 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 18 procent av omsättningen, Kontor/Administration samt Ekonomi/Finans med 17 respektive 10 procent av omsättningen.

Tjänsteområden

Under tredje kvartalet 2012 ökade omsättningen i Entreprenad med 7 procent jämfört med samma kvartal förra året. Omställning är oförändrad från föregående år och Uthyrning minskade med 2 procent. Rekrytering minskade med 19 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med 92 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 4 procent följt av Rekrytering på 3 procent och Omställning på 2 procent.

Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under tredje kvartalet 2012 till drygt 5,1 miljarder kronor.

Regionalt

Norra Sverige

Tjänsteområdet Uthyrning dominerar marknaden i Norra Sverige. De största yrkesområdena är Industri/Tillverkning samt Kontor/Administration. Omsättningsutvecklingen per yrkesområde i Norra Sverige under tredje kvartalet 2012 visar tydligt att det största yrkesområdet rapporterar en positiv tillväxt. Hälften av yrkesområdena visar på en positiv tillväxt.

Mellansverige

Mellansverige ökade sin omsättning med 4 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma period föregående år. 94 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under Uthyrning. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättningsutvecklingen per yrkesområde i Mellansverige under tredje kvartalet 2012 visar en negativ omsättningsutveckling för merparten av yrkesområdena. Telefoni/Callcenter visar en positiv utveckling med 130 procent

Stockholm

Stockholm hade, med 29 procent, den största omsättningsandelen av regionerna under tredje kvartalet 2012. Omsättningen minskade med 2 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2011. Uthyrning utgör 88 procent av omsättningen. Bland yrkesområdena är Kontor/Administration och Ekonomi/Finans störst. Hälso-och sjukvård samt Lager/Logistik visar på starkast utveckling under det tredje kvartalet 2012. Det största yrkesområdet Kontor/Administration har minskat med 15 procent i tredje kvartalet 2012.

Västra Sverige

Västra Sverige, som bland annat innefattar Göteborg med omnejd, minskade under tredje kvartalet 2012 med 7 procent. I Västra Sverige omsattes 1328 miljoner kronor under kvartalet, vilket motsvarade 26 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet Uthyrning med 95 procent av omsättningen. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning. Västra Sveriges största yrkesområde Industri/Tillverkning visar en oförändrad tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Teknik har ökat mest med 20 procent följt av IT som har ökat med 10 procent.

Södra Sverige

Södra Sverige minskade med 9 procent under tredje kvartalet 2012. Omsättningen uppgick till 733 miljoner kronor och utgjorde 14 procent av den totala omsättningen. Även i denna region står tjänsteområdet Uthyrning för den största andelen av omsättningen med en omsättningsandel på 92 procent. Lager/Logistik är det största yrkesområdet. Fyra av de fem största yrkesområdena i Södra Sverige visar en negativ utveckling under det tredje kvartalet 2012

Om statistiken

Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För mer information:

www.bemanningsforetagen.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
tele. 08-762 68 95
mobil. 070-345 68 95