Bemanningsdirektivsutredningen: Utredaren har inte gjort hela jobbet

- Bemanningsföretagen är starkt kritiska till det förslag som idag läggs fram från bemanningsutredningen. Utredningen har gjort ett ofullständigt arbete. Förslaget täcker inte in det EU-direktiv om bemanning som Sverige måste genomföra senast i december i år. Utredaren bäddar därmed för ett nytt Lavalrabalder, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

- Bemanningsföretagen är starkt kritiska till det förslag som idag läggs fram från bemanningsutredningen. Utredningen har gjort ett ofullständigt arbete. Förslaget täcker inte in det EU-direktiv om bemanning som Sverige måste genomföra senast i december i år, vilket skapar osäkerhet inför framtiden. Utredaren bäddar därmed för ett nytt Lavalrabalder, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

EU:s bemanningsdirektiv bygger på två grundläggande principer. Dels skydd för bemanningskonsulterna, dels erkännande av bemanningsbranschen. Båda principerna ska genomföras i svensk rätt, men utredningen föreslår inte det. De delar av direktivet som underlättar en utveckling av bemanningsbranschen saknas i utredningsförslaget. Bemanningsföretagen kräver att förslaget ändras så att det tar hänsyn till EU-direktivet. Bemanningsföretagen vill också att direktivet genomförs med hänsyn till den svenska modellen.

- Vi har inte fått en förklaring till varför utredaren inte fullgjort sin uppgift. Kanske skulle utredaren behövt lite extrapersonal, frågar sig Henrik Bäckström.

Bemanningsföretagen är starkt kritiska till utredningsförslaget på följande tre punkter:

1. Utredaren har inte fullgjort sitt arbete

Enligt EU:s bemanningsdirektiv artikel 4 får begränsningar av inhyrning bara motiveras av allmänintresset, exempelvis skydd för bemanningskonsulternas hälsa och säkerhet. Regeln syftar till att erkänna bemanningsbranschen samt eliminera omotiverade hinder för en utveckling av branschen. Om inte förbudet mot omotiverade begränsningar av inhyrning beaktas i kommande svensk lagstiftning leder det till att frågan istället får lösas rättsligt.

- Faktum är att utredningen inte ens gjort någon egen analys av hindren, i så fall hade de inte kunnat undgå att dra samma slutsats som Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv att artikel 4 måste införas i den svenska lagtexten. Eftersom vi kommer att driva denna fråga riskerar nu Sverige ett nytt Lavalrabalder. Det hade varit klart bättre om utredaren föreslagit en lösning i sitt betänkande, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

2. Utredningen är vårdslös med svenska modellen.

Utredningen ger möjlighet för domstolar att överpröva de villkor för bemanningsanställda som finns i branschens kollektivavtal. Detta är en aldrig tidigare skådad inskränkning av rätten för arbetsmarknadens parter att träffa kollektivavtal.

Förslaget ger inte heller besked om huruvida de svenska kollektivavtalen för bemanningsbranschen respekterar det övergripande skyddet för bemanningskonsulterna. Möjligheten i direktivet att göra undantag för bemanningsföretag som har kollektivavtal är inte en reell undantagsmöjlighet i det svenska lagförslaget.

- Om regeringen följer utredarens ofullständiga förslag riskerar den att beskära partsautonomin, slå undan förutsättningarna för ansvarfulla avtalsförhandlingar och att i förlängningen erodera den svenska modellen, säger Bemanningsföretagens förbundsjurist Gabriella Sebardt.

3. Utredningen särbehandlar utländsk arbetskraft från bemanningsföretag

För personal från utlandet som har korta uppdrag i Sverige finns redan ett regelverk, nämligen utstationeringslagen som är antagen av riksdagen som en implementering av ett EU-direktiv. Men enligt utredningsförslaget bör utländsk arbetskraft från bemanningsföretag istället inordnas under det nya lagförslaget. Detta strider mot en öppen, gemensam arbetsmarknad inom EU med minimala gränshinder.

- Utstationeringslagen bör oförändrad fortsätta att gälla för bemanningspersonal. Bemanningsföretag ska ha samma regler som andra företag. Detta är synnerligen samhällsekonomiskt viktigt för att svensk arbetsmarknad framöver ska kunna hantera generationsväxlingar, säkerställa kompetensbehov och framför allt underlätta individers möjligeter att jobba i olika länder också via bemanningsföretag. Möjligheten till export och import av tjänster är av stor och ökande betydelse för den svenska tillväxten, säger Henrik Bäckström.

- Bemanningsföretagen uppmanar regeringen att ge utredningen bakläxa. Ett komplett förslag bör tas fram som inventerar och reglerar hindren för bemanningsverksamhet, respekterar kollektivavtalen och inte petar i utstationeringslagen, sammanfattar Gabriella Sebardt.