Årsrapport 2011: Starkaste siffrorna någonsin för bemanningsbranschen

Toppåret 2010 har nu följts av toppåret 2011. Omsättningen för fjärde kvartalet 2011 var rekordhöga 5,4 miljarder kronor. Helåret uppvisar rekordomsättning på över 21 miljarder. Mot slutet av året har vi sett att akademiker- och tjänstemannajobben har ökat mest i branschen.

Toppåret 2010 har nu följts av toppåret 2011. Omsättningen för fjärde kvartalet 2011 var rekordhöga 5,4 miljarder kronor. Helåret uppvisar rekordomsättning på över 21 miljarder. Mot slutet av året har vi sett att akademiker- och tjänstemannajobben har ökat mest i branschen.

Industri- och lagerjobben har under 2011 ökat kraftigt, men sista kvartalet har tjänstemanna- och akademikeruthyrningen ökat mest jämfört med samma kvartal förra året. Fjärde kvartalet ökade industrijobben med 8 procent, jämfört med fjärde kvartalet 2011. Under samma kvartal har administrationsjobben ökat med 20 procent, teknikjobben med 23 procent och ekonomerna samt IT-jobben med 10 respektive 11 procent.

- Efter en konjunkturnedgång brukar industrijobben öka i en första våg. I en andra våg ökar tjänstemanna- och akademikerjobben. I en tredje våg ökar inhyrning i offentlig sektor. Vi befinner oss i den andra vågen nu, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- Vi ser fortfarande att bemanningsföretagen hittar jobb åt alla, antingen som bemanningskonsulter eller via rekrytering, säger Henrik Bäckström.

Trots vikande konjunktur ser vi fortsatt stark tillväxt, om än i något lägre takt, i synnerhet i branschens största yrkesområden. Uthyrning är fortfarande det helt dominerande tjänsteområdet med 91 procent av branschens omsättning.

Entreprenaderna ökade med 100 procent under årets sista kvartal, om än från blygsamma nivåer. Det är en tendens att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag.

Bemanningskonsulter hyrdes in av kunder inom offentlig sektor och privata industri- och tjänsteföretag för 4,9 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2011. Medarbetare rekryterades till anställningar hos företag och myndigheter för 211 miljoner kronor; i stort sett oförändrat sedan året innan.

Omställningstjänster, att ge hjälp från ett jobb till ett annat efter uppsägning, har minskat med 38 procent under helåret 2011 jämfört med 2010.

Snabbaste sättet att få ett jobb är bemanningsföretag. Nästan hälften har fått jobb inom en vecka efter kontakten med bemanningsföretaget enligt Bemanningsföretagens medarbetarundersökning 2009. Vi kan konstatera att den stora uppmärksamheten kring branschen i media har gjort den mer känd hos allmänheten, och uppenbarligen lockat ännu fler att bli bemanningskonsulter.

Helåret 2011:
Industriuthyrning ökar rejält
Uthyrningen av konsulter inom industri/tillverkning och lager/logistik ökade starkt räknat på hela 2011, med 48 respektive 31 procent, jämfört med helåret 2010.

Räknat över tid har uthyrning av tjänstemannayrken fortfarande störst andel, omkring 60 procent, av uthyrningen i branschen.

Personaluthyrning och rekrytering ökar
Personaluthyrning, den dominerande delen av verksamheten i branschen, ökade med 22 procent helåret 2011 jämfört med 2010. Entreprenader ökade mest (+ 109 procent) medan omställningstjänster minskade i omfattning (- 38 procent) och rekrytering ökade  (+ 21 procent).

Västra Sverige ökar fortfarande mest
Bemanningsindikatorn visar att den starkaste uppgången återigen var i västra Sverige där bemanning ökade med 41 procent helåret 2011 jämfört med 2010. Personaluthyrning omsätter knappt 5,3 miljarder i västra Sverige. Entreprenader hade den starkaste ökningen i regionen räknat på helåret 2011 jämfört med 2010 (+ 283 procent) och är nu lika stort som rekrytering.

Region Mellansverige ökade med 28 procent och Södra Sverige med 20 procent helåret 2011 jämfört med 2010. Norra Sverige ökade med 13 procent följt av Stockholm som ökade med 9 procent. Stockholm är fortfarande störst med en tredjedel av den nationella omsättningen.

Om statistiken
Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
www.bemanningsforetagen.se

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

David Wästberg
presschef Almega
070-345 68 59