En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestämts i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. En arbetsgivare som blir bunden av kollektivavtal ska göra en försäkringsanmälan till Fora respektive Collectum.

Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos FORA (för arbetare) och hos Alecta via Collectum (för tjänstemän). Företaget ska snarast göra anmälan till de berörda försäkringsbolagen.

Om anmälan dröjer kommer retroaktiv debitering att ske.

Vid frågor angående avtalsförsäkringarna och ITP, kontakta Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation på 08-762 60 00.

Föräkringar på tjänstemannaområdet

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
Medlemskap i Bemanningsföretagen medför skyldighet att teckna tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän. TGL tecknas i Aspis Liv, Folksam,  Länsförsäkringar, SEB Trygg Liv, Skandia Liv, Bliwa Livförsäkringar eller Collectum. I Collectum kan TGL dock inte tecknas utan att företaget samtidigt tecknar ITP.

Omställningsavtal för tjänstemän
Medlemskapet medför även skyldighet att genom Fora teckna omställningsavtalet för samtliga tjänstemän. Omställningsavtalet innehåller bland annat regler om avgångsersättning (AGE) och omställningsstöd till dem som söker nytt arbete. Den nuvarande avgiften för medlemmar i Svenskt Näringsliv är 0,30 % av lönesumman för tjänstemän.

När företag blir bundet av kollektivavtal medför detta även skyldighet att teckna:

Tilläggspension för tjänstemän (ITP)
Medlem har skyldighet att teckna ITP genom Collectum, telefon 08-508 981 00.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Medlem har skyldighet att teckna TFA. TFA måste alltid tecknas för samtliga anställda.

Observera att TFA-försäkringen omfattar samtliga anställda. För arbetare ingår TFA i ett odelbart försäkringspaket hos AFA-försäkringarna. Medlem som är bunden av avtal för tjänstemän är därför skyldig teckna samtliga AFA-försäkringar för arbetare. Medlem som är bunden av avtal för arbetare är skyldig att teckna TFA även för tjänstemännen. Motsvarande gäller om TFA tecknas frivilligt.

Försäkringar på arbetarområdet

Försäkringspaketet på arbetarområdet består av sex olika försäkringar och måste tecknas i sin helhet. Kostnaderna för försäkringarna beräknas för närvarande till ca 6 % av bruttolönen.

AFA-försäkringarna är:
• Tjänstegruppliv (TGL),
• Avgångsbidragsförsäkring (AGB)
• Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
• Avtalspension SAF-LO
• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
• Omställningsförsäkring

Samtliga avtalsenliga försäkringar på arbetarområdet tecknas genom Fora. Observera att TFA-försäkringen omfattar samtliga anställda.

Observera att TFA-försäkringen omfattar samtliga anställda.
Skulle företaget vid senare tidpunkt bli bundet av kollektivavtal för arbetare, blir företaget skyldig att för dem teckna ovanstående AFA-försäkringar samt TFA-försäkring för tjänstemän. Om kollektivavtal slutes för tjänstemän vid företaget så föreligger skyldighet att teckna ovan angivna försäkringar för arbetare. Motsvarande gäller om TFA tecknas frivilligt.