Kontakta Anna-Carin Särnqvist om du har frågor om till exempel

  • Adressändring
  • Ansökan om medlemskap
  • Fakturor
  • Inkoppling på kollektivavtal
  • Medlemsavgifter
  • Medlemsuppgifter
  • Utträden
  • Överlåtese av verksamhet
     
Visa alla

Medlemsfakturering

Svenskt Näringsliv administrerar Bemanningsföretagens medlemsavgifter. Det förenklar administrationen både för Bemanningsföretagen och dess medlemsföretag som får en samlad faktura för avgifterna till Svenskt Näringsliv och Bemanningsföretagen i stället för två separata.

Alla medlemsföretag ska rapportera in sina medlemsuppgifter, det vill säga beräkningsunderlaget för avgifterna som faktureras under året. Tidigare har avgiften debiterats i form av en preliminär och en definitiv faktura. Från och med 2012 har vi förändrat faktureringen till två periodfakturor.

Medlemsuppgiftsinsamlingen pågår mellan januari och februari varje år via  www.medlemsuppgift.se.
Om uppgifterna inte rapporteras riskerar företaget att avgiftsunderlaget från året innan uppräknas med 20 procent.
    
I slutet av mars varje år skickas den första periodfakturan till medlemsföretagen. För dem som skickat in sina uppgifter i tid kommer fakturan att basera sig på de inrapporterade uppgifterna.
    
I slutet av september varje år skickas den andra periodfakturan ut. Justering för eventuella ändringar respektive eventuell uppräkning kommer att ske på septemberfakturan.
     
Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras på fakturabeloppet efter förfallodatum. Detta gäller alla fakturor.

Om ett medlemsföretag önskar få en referensperson angiven på medlemsuppgiften eller/och på fakturan eller om dessa handlingar ska skickas till en annan adress, meddelas detta enklast via e-post till Anna-Carin Särnqvist.

Medlemsavgifter 2014

Årsmötet beslöt i maj om oförändrad avgift för branschmedlemskap inklusive auktorisation för 2014, det vill säga 0,085 procent av företagets årslönesumma dock lägst 6 000 kronor.

Årsmötet beslöt samtidigt om en oförändrad grundavgift för arbetsgivarservice till Almega. Grundavgiften är 3 000 kronor. Därefter beräknas den en rörliga avgifen på lönesumman, enligt en trappstegsmodell, innebärande en sänkning av avgiften med
0,02 procentenheter.

Om en koncern tillsammans har mer än 500 Mkr i lönesumma beräknas deras avgifter på den sammanlagda lönesumman för koncernen.

Lönesumma Avgift
0-24 Mkr 0,12 %
25-49 Mkr 0,11 %
50-99 Mkr 0,10 %
100-499 Mkr 0,09 %
500-999 Mkr 0,08 %
1000-2000 Mkr 0,07 %
2000+ Mkr 0,06 %

Medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv är 0,09 procent av årslönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kronor för företag/koncerner med höst 249 anställda.

Medlemsuppgift 2014

Som medlem i Bemanningsföretagen är företaget också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Vårt arbete med arbetsgivarfrågor och opinionsbildning för ett bättre företagsklimat finansieras av de avgifter medlemsföretagen varje år betalar in. Medlemsavgiften baseras på den information som företagen årligen rapporterar in till oss. Varjeår  startar medlemsuppgiftsinsamlingen i mitten på januari och pågår till mitten av februari.

Från och med 2012 kommer alla fakturor att vara definitiva och baserade på senast kända uppgifter vid fakturadatum. De medlemsföretag som rapporterar in sin medlemsuppgift i tid till Svenskt Näringsliv, kommer att få samtliga fakturor baserade på det aktuella avgiftsunderlag företaget lämnat. I de fall förändringar i avgiftsunderlaget blivit kända efter årets första faktura korrigeras detta på höstfakturan.

Insamlingen av medlemsuppgiften sker via www.medlemsuppgift.se.

Inloggningsuppgifter

I mitten av januari varje år öppnar webbtjänsten www.medlemsuppgift.se, där alla medlemsföretag själva rapporterar sina medlemsuppgifter. I anslutning till att insamlingen börjar skickas inloggningsuppgifterna till den person på företaget som är ansvarig för uppgiftsinlämningen.

Viktigt att lämna in uppgifterna i tid

För att företaget ska bli debiterad rätt avgift är det viktigt att logga in och lämna medlemsuppgifterna i tid.
De företag som ej lämnar sin medlemsuppgift får, liksom tidigare, föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Support och svar på frågor

Välkommen att kontakta Bemanningsföretagen, Anna-Carin Särnqvist, tel 08-762 6902 , om ni har frågor gällande ert medlemskap eller om ni nyligen bytt kontaktpersoner så att dessa bör uppdateras innan insamlingen startar.

Saknar ni inloggningsuppgifter efter mitten av januari, behöver ni hjälp eller har frågor kring inrapporteringen då den startat, ring 08-50 55 59 50 eller maila till support@medlemsuppgift.se.

För frågor om Svenskt Näringsliv kontakta medlemskapsfragor@svensktnaringsliv.se.

För koncerner

Läs mer om vad koncerner måste tänka på vid medlemskap