Almega Express - Arbetstider och effektiv verksamhet

Information och kunskap om arbetstidslagstiftningen

Regler om arbetstid finns i Arbetstidslagen. Där regleras bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskapp, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Syftet med lagen är att ge skydd mot alltför stora uttag av arbetstid. Arbetstidslagen är dock dispositiv. Det betyder att reglerna i sin helhet eller i vissa delar kan få annat innehåll genom kollektivavtal på central nivå. Vissa av lagens bestämmelser är också dispositiva på lokal nivå.

Med den här utbildningen får du:
- Information och kunskap om arbetstidslagstiftningen
- Exempel p åhur lagstiftningen omsätts i praktiken
- Vi belyser vanligt förekommande frågeställningar och situationer på arbetsplatsen
- Utrymme för diskussion och frågor

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen