Årsmöte Almega Tjänsteförbunden

Medlemmarna i Almega Tjänsteförbunden kallas härmed till årsmöte onsdagen den 22 maj kl 11.00 i Almegas lokaler, Sturegatan 11 i Stockholm.

Årsmötesärenden
1 Val av ordförande vid mötet
2 Justering av röstlängden
3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5 Styrelsens förvaltningsberättelse
6 Revisorernas berättelse
7 Fastställande av resultat- och balansräkning
8 Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören
10 Framställningar från styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv eller styrelsen för förbundsgruppen Almega
11  Av medlem gjord framställning, som minst två veckor före mötet skriftligen anmälts till styrelsen för behandling vid mötet
12 Bestämmande av årsavgifter till förbundet och/eller servicebolaget
13 Val av ordförande i styrelsen
14 Val av övriga ledamöter i styrelsen
15 Val av två revisorer jämte två suppleanter
16 Val av valberedning
17  Val av ledamöter och suppleanter i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
18 Val av ombud till Föreningen Svenskt Näringslivs stämma
19 Val av förbundets representant i Föreningen Svenskt Näringslivs Småföretagsberedning
20 Val av förbundets ombud vid bolagsstämman i servicebolag som omnämns i § 1 i stadgarna
21 Val bland styrelsens ledamöter av ledamöter i styrelsen för förbundsgruppen Almega
22  Fastställande av ersättningar och arvoden
23 Övriga frågor
Stadgeändring

Årsredovisning för 2012
Verksamhetsberättelserna för Almega och förbunden finns att läsa på almega.se.

Efter årsmötet serveras lunch i Almegas lokaler.

Anmälan till årsmötet sker till Marianne Ahrén senast den 17 maj.

Ytterligare upplysningar: Marianne Ahrén, 08-762 69 32.