Uthyrningslagen

Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under dess kontroll och ledning. Arbetstagaren ska tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Undantag från kravet på likabehandling kan göras genom kollektivavtal. Lagen innehåller även regler om skyldigheter för kundföretag gentemot bemanningsföretagets anställda. De som arbetar hos kundföretaget ska få tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som kundföretagets egna anställda samt få information om lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget. Ikraftträdande 1 januari 2013.