När den formella delen av upphandlingen är avklarad och avtalet är undertecknat startar det viktiga arbetet med att få en fungerande affär på plats.

 

 

Visa alla

Avtalsimplementering

Internt hos köparen:

Avtalsmöten

 • Träffa och berätta för alla beställare om avtalet och dess mekanismer
 • Tydliggör syftet och målet med upphandlingen
 • Påtala avtalstrohet och sanktioner för brott mot avtalet

Avtalsdatabas

 • Publicera med rätt sökord
 • Enkla och tydliga avropsrutiner
  • Beställningar som inte omfattas av avtalet
   • Ska bred tolkning av avtalet ske
   • Direktupphandling
  • Mallar för beställningar
  • E-post lådor för beställningar
 • Projektgrupp träffar leverantörerna

Externt med leverantörerna:

 • Bjuda in alla leverantörer till samtal
 • Gå igenom målbild och ambitioner
 • Fråga efter leverantörernas ambitioner och mål med affären
 • Fråga efter eventuella oklarheter
  • Behov av tillägg till avtalet?
   • Väsentlig förändring?

Avtalsdagar

 • Kontaktförmedling
  • Beställare
  • Leverantören
  • Eskaleringskontakter

Uppföljning

Avtalstrohet

Rangordning:

 • Avropas allt med respekt till rangordningen
 • Avvikelser
 • Uppfylls leveranstiderna och leveranskvalitet
 • Antal avrop som de facto levereras

Förnyad konkurrensutsättning:

 • Instruktionsmallar
 • Utvärderingsmodeller vid avrop
 • Kontaktvägar
 • Utvärdera och förbättra modeller för förnyad konkurrensutsättning

Analysera köp utanför avtalet:

 • Vid behov lägga till tjänster till avtalet om möjligt
 • Överväga en kompletterande upphandling

Samverkansmöten

Det är viktigt att projektgruppen hos köparen och kundteamet hos säljaren är representerade vid olika former av samverkans- eller avtalsmöten. Alla deltagares reflektioner är värdefulla för att förbättra och utveckla partnerskapet i affären.

Bestäm möten med leverantörer med kortare intervall under avtalets första år:

 • Stöd varandra i implementeringen av avtalet, det ligger i båda parters intresse
 • För protokoll och aktivitetslista

Årliga avtalsmöten:

 • Analysera hur samarbetet funkar
 • Förbättringsåtgärder och planer
 • Driva gemensamma projekt för högre kvalitet, effektivitet eller andra utvecklingsprojekt
 • För protokoll och aktivitetslista

Sanktioner

Viten:

 • Konsekvent utkrävande av viten vid överträdelser

Skadestånd:

 • Håll dialog med leverantören och kräv förbättring före skadestånd
 • Säkerställ korrekt dokumentation och dela med leverantören

Hävning av avtal:

 • Säkerställ korrekt dokumentation och användandet av avtalet eskaleringsmodell
 • Håll leverantören informerad löpande

Statistik och nyckeltal:

 • Jämför egen och leverantörernas statistik
 • Utveckla statistik tillsammans med leverantörerna för gemensam nytta
  • Antal förfrågningar
  • Andel utbytta konsulter som konsekvens av reklamation
  • Andel förfrågningar som besvarats inom svarstiden
  • Andel förfrågningar som ej besvarats inom svarstiden
  • Sjukfrånvaro

Inför ny upphandling

 • Kartlägg utfallet av pågående affär jämte målbilden
 • Interna diskussioner om förbättringar till nästa avtal
 • Samtal med nuvarande leverantörer om förbättringar till nästa avtal