Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

Under fjärde kvartalet väntar sig 28 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 64 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 20 vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge fjärde kvartalet som under tredje. Detta innebär att efterfrågan ligger kvar på en relativt låg nivå.

Bemanningsbarometern Q4 2014

Cirka en tiondel av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner på antalet anställda under fjärde kvartalet medan 29 procent räknar med att kunna nyanställa och 60 procent räknar med oförändrad personalstyrka. Det talar för att antalet anställda inom branschen ökar något under fjärde kvartalet.

Almega bedömer att återhämtningen i svensk ekonomi kommer gå långsamt, både för tjänstesektorn och för industrin. Det är främst hushållens konsumtion som bidrar till att Sveriges BNP-tillväxt stiger jämfört med förra året, även om den väntas mattas av framöver. Både export och investeringar väntas återhämta sig historiskt långsamt, vilket hör samman med kvarstående effekter av finanskrisen. Industrins orderingång är fortsatt låg. Jämför man utvecklingen fram till och med augusti i år med samma period förra året, har den sjunkit med cirka 3 procent. Jämför man nivån på industrins orderingång med var den låg innan finanskrisen så är den hittills i år betydligt lägre, cirka 23 procent. Utvecklingen för industrin har stor inverkan på bemanningsbranschen eftersom yrkesområdet industri står för drygt en fjärdedel av branschens totala omsättning.

Föregående kvartal
Efterfrågan under tredje kvartalet blev bättre än förväntat. Efterfrågan ökade för 31 procent av bemanningsföretagen, vilket var ungefär som förväntat. Den minskade dock för en betydligt mindre andel än förväntat, 12 procent jämfört med förväntade 26 procent. Detta innebär att nettotalet hamnade på 14, vilket alltså är högre än vad företagen hade räknat med. Fortfarande ligger dock efterfrågan på en låg nivå.

Otillräcklig efterfrågan anses fortfarande vara det främsta hindret för företagens verksamhet. Under tredje kvartalet ansåg 54 procent att detta var det främsta hindret vilket är en liten förbättring jämfört med andra kvartalet då 62 procent ansåg att det var främsta hindret. Det tyder på en viss förbättring av efterfrågeläget för bemanningsföretagen.

Färre företag än förväntat kunde nyanställa under andra kvartalet, 24 procent jämfört med förväntade 29 procent. Nästan hälften så många företag som förväntat behövde dock skära ner på personal, 14 procent. 62 procent av företagen hade oförändrad personalstyrka.

52 procent av bemanningsföretagen anser att volymen på inneliggande order är för liten, 14 procent anser att den är förhållandevis stor och 33 procent anser att den är lagom. Nettotalet för tredje kvartalet 2014 ligger på -38 vilket är en förbättring jämföret med andra kvartalet och tyder på att efterfrågeläget för branschen har förbättrats något jämfört med föregående kvartal.


Nettotal
Företagens svar vägs samman och normeras så att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fråga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal på 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Från 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för frågor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.

Om Bemanningsbarometern
Konjunkturinstitutet, KI, har i sin konjunkturbarometer frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats.

Den senaste undersökningen publicerades den 29 oktober 2014. 63 av de tillfrågade 144 bemanningsföretagen har svarat (44 procent).