Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan, visar Bemanningsbarometern. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet*) hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet.

Bemanningsbarometern Q3 2014

Nettotalet*) hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Utfallet för andra kvartalet blev också rejält sämre än väntat, se diagrammet nedan. Nu räknar alltså företagen med ett ännu svagare efterfrågeläge under tredje kvartalet jämfört med utfallet för andra kvartalet. 

Drygt en fjärdedel av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner på antalet anställda under tredje kvartalet medan 29 procent räknar med att kunna nyanställa och 44 procent räknar med oförändrad personalstyrka. Det talar för att antalet anställda blir ungefär oförändrat inom branschen under tredje kvartalet.

Svensk ekonomi började återhämta sig under tredje kvartalet förra året, men Almega bedömer att återhämtningen kommer gå långsamt, både för tjänstesektorn och för industrin. I år väntas främst hushållens konsumtion öka och bidra till att Sveriges BNP-tillväxt stiger jämfört med förra året. Däremot bedöms både export och investeringar återhämta sig långsamt, vilket hör samman med kvarstående effekter av finanskrisen. Industrins orderingång är fortsatt låg. Jämför man utvecklingen fram till och med juni i år med samma period förra året, har den sjunkit med cirka 1 procent. Jämför man nivån på industrins orderingång med var den låg innan finanskrisen är den hittills i år betydligt lägre, cirka 22 procent. Utvecklingen för industrin har stor inverkan på bemanningsbranschen eftersom yrkesområdet industri står för cirka en fjärdedel av branschens totala omsättning.

Föregående kvartal

Under andra kvartalet ökade efterfrågan för 45 procent av bemanningsföretagen. Det var betydligt sämre än förväntat men en svag uppgång jämfört med första kvartalet då efterfrågan steg för 42 procent av företagen. Under andra kvartalet minskade efterfrågan för betydligt fler företag än under första, 27 procent jämfört med 3 procent. Detta är förklaringen till det lägre nettotalet.

Otillräcklig efterfrågan anses vara det främsta hindret för företagens verksamhet. Under andra kvartalet ansåg 62 procent att detta var det främsta hindret vilket är en försämring jämfört med första kvartalet då 47 procent ansåg att det var främsta hindret. Det tyder på en försämring av efterfrågeläget för bemanningsföretagen.

Färre företag än förväntat kunde nyanställa under andra kvartalet, 37 procent jämfört med förväntade 65 procent. Betydligt fler företag än förväntat behövde skära ner på personal, 25 procent jämfört med förväntade 1 procent. 38 procent av företagen hade oförändrad personalstyrka under andra kvartalet.

63 procent av bemanningsföretagen anser att volymen på inneliggande ordrar är för liten, 7 procent anser att den är förhållandevis stor och 30 procent anser att den är lagom. Nettotalet för andra kvartalet 2014 ligger på -56 vilket är en försämring jämföret med första kvartalet och tyder på att efterfrågeläget för branschen har försämrats.

*) Nettotal
Företagens svar vägs samman och normeras så att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fråga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal på 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Från 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för frågor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.

Om Bemanningsbarometern

Konjunkturinstitutet, KI, har i sin konjunkturbarometer frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 73) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats.

Den senaste undersökningen publicerades den 30 juli 2014. 85 av de tillfrågade 144 bemanningsföretagen har svarat (59 procent).