Bemanningsindikatorn 2004

Sammanställningen baseras på uppgifter från bemanningsföretag som är medlemmar i Bemanningsföretagen inom Almega. Bedömningen är att företag som medverkat i undersökningen står för 75–80 % av den totala omsättningen i bemanningsbranschen. Vid analyser kring utvecklingen i branschen bygger informationen på data från företag som även lämnat in statistik för år 2003 (identiska företag, företag som tidigare även var medlemmar i SPUR).

Syftet med statistiken är att dels ge omvärlden en enhetlig bild av branschen i siffror dels ge medlemsföretagen ett underlag för jämförande branschinformation och en bild av branschen och dess delar.

Materialet som visas i bildform kan användas även i externa sammanhang. Det detaljerade siffermaterialet delges endast medlemsföretagen för egen bransch- och företagsanalys. Siffermaterialet tillhandahålles även elektroniskt.

Kontinuerlig förbättring av statistiken

Statistikinsamling medför ett stort merarbete för företagen. Bemanningsföretagen avsätter, genom anlitande av det externa statistikföretaget Mercer Human Resource
Consulting, också omfattande resurser för att samla in, bearbeta och presentera ett bra material.

Bemanningsföretagen vill tacka er alla som medverkar till att göra detta stora arbete möjligt. Statistiken uppskattas och nyttjas på ett givande sätt av företagen och är även mycket
efterfrågad av omvärlden.

Statistikinsamlingen och redovisningen förändras och förbättras kontinuerligt och anpassas till branschens utveckling. Från och med år 2004 har insamling gjorts för samtliga företag
som är medlemmar i Bemanningsföretagen inom Almega.

För att kunna göra jämförelser mellan åren presenteras utvecklingen i form av identiska företag mellan åren.

Vissa tidigare presenterade uppgifter för första halvåret 2004 har reviderats till följd av felaktig inrapportering.

Läs hela Bemanningindikatorn 2004 (pdf)