Bemanningsindikatorn 2003

Sammanställningen baseras på uppgifter från auktoriserade bemanningsföretag som tidigare varit medlemmar i SPUR. Syftet med statistiken är att dels ge omvärlden en enhetlig bild av branschen i siffror dels ge medlemsföretagen ett underlag för jämförande branschinformation och en bild av branschen och dess verksamhetsområden. Från och med 2004 kommer samtliga medlemmar i Bemanningsföretagen att ingå i undersökningen, samtliga medlemsföretag kommer att få besvara frågor om sin omsättning.

Materialet som visas i bildform kan användas även i externa sammanhang. Det detaljerade siffermaterialet delges endast medlemsföretagen för egen bransch- och företagsanalys. Siffermaterialet tillhandahålles även elektroniskt.

Kontinuerlig förbättring av statistiken

Statistikinsamling medför ett stort merarbete för företagen. Bemanningsföretagen avsätter också omfattande resurser för att samla in, bearbeta och presentera ett bra material genom det externa statistikföretaget Mercer Human Resource Consulting.

Bemanningsföretagen vill tacka alla som medverkar till att göra statistiken möjlig. Statistiken nyttjas av företagen och är även mycket efterfrågad av omvärlden. Statistikinsamlingen och redovisningen förändras och förbättras kontinuerligt och anpassas till branschens utveckling. Från och med år 2003 har vissa förändringar skett i redovisningen:

  • Insamlingen görs halvårsvis och återredovisningen är uppdelad per kvartal.
  • Regionerna har utökats till 7 regioner i syfte att återredovisa resultat för regionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö. För detaljerad beskrivning av regiongränserna, se anvisningarna.

 Förändringarna har skett på ett sådant sätt att det fortfarande är möjligt att göra jämförelser mellan åren.

För att få så korrekta årsuppgifter som möjligt har vissa efterjusteringar gjorts i materialet för 2:a kvartalet 2003.

Läs hela Bemanningsindikatorn 2003 (pdf)