Bemanningsindikatorn 2002

Sammanställningen baseras på uppgifter från samtliga medlemsföretag. Syftet med statistiken är att dels ge omvärlden en enhetlig bild av branschen i siffror dels ge medlemsföretagen ett underlag för jämförande branschinformation och en bild av branschen och dess delar.

Materialet som visas i bildform kan användas även i externa sammanhang. Det detaljerade siffermaterialet delges endast medlemsföretagen för egen bransch- och företagsanalys. Siffermaterialet tillhandahålles även elektroniskt.

Kontinuerlig förbättring av statistiken

Statistikinsamling medför ett stort merarbete för företagen. SPURs kansli avsätter, genom anlitande av det externa statistikföretaget Mercer Human Resource Consulting, också omfattande resurser för att samla in, bearbeta och presentera ett bra material.

SPUR vill tacka er alla som medverkar till att göra detta stora arbete möjligt. Statistiken uppskattas och nyttjas på ett givande sätt av företagen och är även mycket efterfrågad av omvärlden.
Statistikinsamlingen och redovisningen förändras och förbättras kontinuerligt och anpassas till branschens utveckling. Från och med år 2002 har vissa förändringar skett i redovisningen:

  • Vården särredovisas i grupperna ”Vård, läkare” och ”Vård, övrigt” i tabellerna.
  • Lärare har brutits ur gruppen ”Övriga” och redovisas under rubriken ”Pedagogik”.
  • De geografiska regiongränserna har justerats något och följer numera länsgränser, se vidare anvisningar.

Förändringarna har skett på ett sådant sätt att det fortfarande är möjligt att göra jämförelser mellan åren. Vi kan dock konstatera att uppdelningen av vården inte är tillförlitlig. Flera uppgiftslämnare har uppgett att man inte har teknisk möjlighet med så förfinad uppdelning.

Förändring, dvs en återgång, kan bli nödvändig. För att få så korrekta årsuppgifter som möjligt har vissa efterjusteringar gjorts i materialet för oktober-december.

Läs hela Bemanningsindikatorn 2002 (pdf)