Värde för samhället

Den svenska bemanningsbranschen är en av Europas mest välutvecklade, mycket tack vare ett innovativt näringsliv och ett framgångsrikt samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Branschens tillväxt är en konsekvens av ökat utbud och ökad efterfrågan.

Arbetsgivare har behov av en flexibel personalstyrka vid variationer i arbetsbelastningen. Företag efterfrågar specialistkompetens, såväl strategisk (chefer, verkställande direktörer och specialister) som volymuthyrning (tidningsutdelare och telefonförsäljare). Bemanning används också av företag som ett sätt att outsourca personalfunktionen. Ur samhällsperspektiv betonas alltid att antalet arbetade timmar i en ekonomi är avgörande för välfärden. Även ur detta perspektiv är bemanningsbranschen en viktig del av arbetsmarknaden.

Mångfald

Bemanningsbranschen är en viktig del av en svensk arbetsmarknad som erbjuder mångfald för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Grupper som i övriga sammanhang är mindre etablerade på arbetsmarknaden, till exempel unga och invandrare, har större möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden genom anställning på bemanningsföretag.

Andelen personer med utländsk bakgrund är dubbelt så stor i bemanningsbranschen som på arbetsmarknaden i stort. Andelen ungdomar är nästan tre gånger så stor i bemanningsbranschen som på arbetsmarknaden i stort.

Rörlighet

Forskning har visat att nivån på så kallade inlåsningar på arbetsmarknaden är för hög i Sverige, det vill säga att ett alltför stort antal människor arbetar på en icke önskad arbetsplats eller med ett icke önskat yrke.

För att individer och arbetsgivare ska finna varandra behövs ofta hjälp från en tredje part som specialiserat sig på att matcha arbetstagare och arbetsgivare. Bemanningsbranschen stimulerar rörligheten på arbetmarknaden genom att skapa förutsättningar för människor att våga bryta upp, börja om och växa med nya arbetsuppgifter.

Arbetstagare

För arbetstagare underlättar bemanningsbranschen arbetsmarknadsinträdet under livets olika skeden. Bemanningsbranschen skapar också möjligheter till smidig förflyttning på arbetsmarknaden vilket ökar möjligheterna till kompetensutveckling för den enskilde individen.

Arbetsgivare

Bemanningsföretag har unika kunskaper i att matcha behov och kompetens. En av orsakerna är att man inte tar hänsyn till andra faktorer i rekryteringen.
Branschen skapar också värdefull stabilitet för företag under konjunktursvängningar.