Frågor och svar

Kan man se en dramatisk utveckling av skador i bemanningsbranschen?

Den jämförbara frekvensen av arbetsskador sett till antalet medarbetare i branschen har ökat med 0,1 procentenheter mellan 2008-2011. Det är en ökning – men en liten ökning, och den beror till största del på att bemanning och entreprenad ökar snabbt inom yrkesgrupper där skadetalen normalt är höga.

Men det är ju ändå en stor ökning i absoluta tal mellan 2010 och 2011. Är inte det problematiskt?

Vi har idag inga siffror som visar att bemanningsbranschen skulle ha fler skador än andra företag inom utsatta näringar. När vi växer i utsatta näringar som lager och logistik, bygg och tillverkningsindustri ligger skadetalen högre än i andra branscher. Om man sedan jämför med vården har de bemanningsanställda mycket få arbetsskador jämfört med övriga vårdanställda.

Vad gör man rent konkret inom branschen för att förhindra skador och olyckor?

Att minimera arbetsskadorna har mycket hög prioritet, och vi driver ett aktivt samarbete med fackförbunden. Arbetsmiljöverket har tidigare konstaterat att bemanningsföretag har en generellt sett bra systematik i sitt arbetsmiljöarbete. Vi följer statistiken och utvärderar vad vi kan göra för att utveckla vårt säkerhetsarbete och förebygga de skador som sker, bland annat genom att arbeta med översyn, riskbedömning och introduktion inför varje uppdrag.

Varför skadas så många unga män i bemanningsföretag?

Vi har idag inga siffror som visar att bemanningsbranschen skulle ha fler skador än andra företag inom utsatta näringar, men i bemanningsbranschen finns många utsatta yrken och de anställda är ofta unga, oerfarna personer. Dessa har flest arbetsskador generellt sett. För oss som arbetsgivare, inte bara inom bemanningsbranschen, skulle det vara värdefullt om Arbetsmiljöverket gjorde mer detaljerade studier av var och hur skador uppkommer och hur de kan förebyggas.

Vi har också föreslagit att Arbetsmiljöverket ska föra statistik över var skadorna sker och ha ett mer proaktivt angreppssätt när det gäller förebyggande av arbetsmiljöskador.

Bemanningsanställda har otrygga anställningar och vågar inte säga ifrån!

Bemanningsanställda har fasta anställningar med kollektivavtal precis som i andra branscher. Finns det risker i arbetsmiljön vill vi att våra medarbetare informerar oss omedelbart.

Bemanningsföretag kan inte säga ifrån om kundföretagen skadar deras personal för de vill inte bli av med uppdragen!

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Varje allvarlig arbetsskada är en mänsklig tragedi, som dessutom för med sig stora kostnader framför allt för individen men även för företaget. Det gäller både bemanningsföretaget och kundföretaget.

Ert arbetsmiljöarbete är tandlöst!

Enligt arbetsmiljölagen ansvarar företaget där arbetet sker för de faktorer som är direkt kopplade till arbetsmiljön. Vi tar vårt ansvar genom att arbeta med introduktion och översyn av kundens arbetsmiljö, och genom att utvärdera och erbjuda variation i arbetet.

Är det rimligt att bemanningsföretagen gör stora vinster samtidigt som de anställda inte utvecklas på jobbet?

De anställda anger själva att de lär sig mer i jobbet som bemanningskonsult än vad de gjort under flera år på tidigare arbeten. Det visar de regelbundna uppföljningar som görs av hur de bemanningsanställda upplever sitt arbete. Kompetensutveckling är dessutom mycket mer än traditionella utbildningar, vilket ju är ett vanligt sätt att mäta kompetensutveckling.