Vi skapar nya, riktiga och bra jobb

Förbundet "Allt åt alla" kritiserar de jobb som skapas inom bemanningsföretag. Artikeln lider dock av missförstånd och direkta felaktigheter.

Publicerad på GP.se 2012-04-04

Bemanningsföretagen bidrar idag med nästan 63 000 heltidsjobb på svensk arbetsmarknad. Forskning visar att dessa jobb i hög grad antagligen inte funnits annars. LO har konstaterat att det kan antas att bemanningsföretag bidrar till att minska andelen tidsbegränsade anställningar i Sverige. Bemanningsbranschen erbjuder samtidigt en väg in i arbetslivet för unga och personer med utländsk bakgrund utan att tumma på tryggheten och anställningsvillkoren: de anställda i våra medlemsföretag erbjuds kollektivavtal och fasta anställningar. Våra medlemsföretag har med andra ord en central, konstruktiv och uppskattad roll på dagens arbetsmarknad: de skapar nya, riktiga och bra jobb.

Samtidigt visar medarbetarundersökningar att fler är någonsin är nöjda med sitt jobb som bemanningsanställd, helt i motsats till den rådande bilden i media och debatt. 7 av 10 säger att erfarenheten av att jobba som uthyrd har varit mer positiv än väntat, och nästan 4 av 5 bemanningsanställda säger sig bli väl bemötta av kundföretagen och deras anställda.

"Allt åt alla" hänvisar till Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik, men gör det helt felaktigt: det totala antalet arbetsskador har inte ökat med 20 procent, och 85 procent av dem härrör inte från bemanningsföretag! Istället är det 85 procent av ökningen i kategorin ”Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm” som ökat 20 procent, varav 85 procent av ökningen återfinns inom byggentreprenadföretag, Samhall och bemanningsföretag tillsammans. Våra medlemmar bedriver ett aktivt och medvetet arbete mot arbetsskador och har haft gott samarbete med fackföreningar i detta. Arbetsmiljöverkets statistik har vi dock varit kritiska mot på flera grunder: om inte statistiken för bemanningsanställda ställs i relation till statistiken för de som traditionellt arbetar i en utsatt näringsgren blir den oanvändbar för att mäta utvecklingen av arbetsolyckor. Arbetsmiljöverket har tidigare konstaterat att bemanningsföretagen har en generellt sett bra systematik i sitt arbetsmiljöarbete, men att kundföretagen är sämre.

I takt med att branschen växer och etableras som en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden möter bemanningsföretag fördomar och missförstånd. Bemanningsföretagen påstår sig inte ge ”allt åt alla”, men bidrar med mycket för många – både kunder och anställda – på dagens arbetsmarknad.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen