Nya jobb för unga i osäkra tider

Sveriges ekonomi bromsar in kraftigt nästa år och företagen ser över sina kostnader. Liksom under tidigare kriser drabbas ungdomar och utlandsfödda hårdast, grupper som redan har en hög arbetslöshet och en svag förankring på arbetsmarknaden. Genom att ge långsiktiga spelregler för bemanningsföretagen där många unga och utlandsfödda får sin första kontakt med arbetsmarknaden, kan lågkonjunkturens effekter för dessa grupper mildras.

svd.se/opinion 2011-09-06

Den kraftigt sjunkande tillväxten leder till att arbetslösheten stiger till 7,8 procent nästa år. Den dystra prognosen gav finansminister Anders Borg i samband med regeringens traditionsenliga kräftskiva och budgetsamtal på Harpsund. Turbulensen i Europa och USA gör att såväl offentliga som privata arbetsgivare ser över sina kostnader. Tvingas de säga upp personal, eller avstå från att anställa nya slår det hårdast mot de svagaste grupperna på arbetsmarknaden: Ungdomarna och de utlandsfödda.

Under industrisemestermånaden juli var cirka 131 000 ungdomar under 25 år arbetslösa. Rensat för säsongsvariationer var ungdomsarbetslösheten 21,6 procent, nära tre gånger högre än genomsnittet. För att förbättra den framtida jobbsituationen för landets unga och utlandsfödda krävs att Arbetsförmedlingen reformeras och att bemanningsbranschen inte hindras av nya regler.

Paradoxen med den svenska arbetsmarknaden är arbetslöshet och kompetensbrist – samtidigt. En tråkig förklaring är att Arbetsförmedlingen inte tillräckligt effektivt kan matcha arbetssökande och nya jobb. Sex av tio företag som rekryterar personal väljer bort Arbetsförmedlingen. En undersökning som Svenskt Näringsliv genomfört bland arbetslösa ungdomar visar att Arbetsförmedlingen har rekordlågt förtroende bland unga. Bara 11 procent tror att myndigheten kan hjälpa dem till jobb. Uppemot hälften av ungdomarna uppgav att Arbetsförmedlingen främst kontaktas i hopp om ersättning.

Finansminister Borg har aviserat efterfrågestimulerande åtgärder och arbetsmarknadsinsatser för unga inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Regeringen har också sedan tidigare genomfört insatser för att öka de utlandsföddas deltagande på arbetsmarknaden. Det är bra, men skattepengar löser inte allt. För att ge bästa möjliga jobbmöjligheter för unga och utlandsfödda måste regeringen också skapa långsiktigt hållbara spelregler för bemanningsbranschen.

För ungdomar och nyanlända, som ofta saknar arbetslivserfarenhet, erbjuder bemanningsföretagen ett första steg in på arbetsmarknaden. Olika uppdrag, till exempel under studietiden, gör ungdomarna mer eftertraktade och ger dem ett bredare nätverk. Vilket är särskilt viktigt för dem som inte har släkt eller vänner med kontakter som kan leda till arbete. Unga och utlandsfödda är bättre representerade i bemanningsbranschen än i de flesta andra sektorer. Rörligheten mellan bemanningsföretag och kundföretag är stor, branschen bidrar därför till att öppna arbetsmarknaden.

Av de 60 000 personer, räknat i antal årsanställda, som jobbar i bemanningsbranschen är 10 000 födda i ett annat land än Sverige. Medan debatten pågår om vad som ska göras för att öka de ungas och invandrarnas möjligheter på arbetsmarknaden, visar bemanningsföretagen mycket positiva resultat för just de grupperna. Den vanligaste anställningsformen på bemanningsföretag är en tillsvidareanställning. De anställda får därmed lön, även när de inte är uthyrda. Löner och andra villkor regleras i kollektivavtal.

Just nu förbereds en proposition som handlar om att genomföra EU:s bemanningsdirektiv i svensk lagstiftning. Ett av syftena med direktivet är att avskaffa hinder mot anlitandet av bemanningsföretag. I de turbulenta ekonomiska tider som nu råder spelar bemanningsföretagen en central roll. De hjälper andra företag att hantera osäkerheter samtidigt som individer med svag koppling till arbetsmarknaden får fotfäste på densamma. Avskaffandet av hinder för bemanningsföretagen måste därför stå i förgrunden när EU-direktivet blir svensk lag. En inskränkning av möjligheterna att anlita bemanningsföretag skulle drabba de som är minst etablerade på arbetsmarknaden och försvåra företagens möjligheter att klara sig genom nedgången.

Miljöpartiet har jobbat för att underlätta för unga och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi hoppas därför att regeringen och Miljöpartiet är beredda att jobba tillsammans för att bemanningsföretagen ska kunna få stabila spelregler. Sverige behöver en väl fungerande förmedling av arbete genom en effektivare matchning mellan arbetssökanden och arbetsgivare. Begränsa inte möjligheterna för bemanningsföretagen att bidra till en arbetsmarknad som ger fler utlandsfödda och unga jobb!

Henrik Bäckström
Vd Bemanningsföretagen