Låt oss sköta statliga rekryteringar

Det är effektivare ur såväl individens, företagens som samhällets synpunkt att anlita bemanningsföretag i stället för anonyma jobbansökningar vid rekrytering. Detta förhållande tål att poängteras med anledning av den kritik mot rekryteringar som nu framkommit.

Västervikstidningen den 18 september 2008, Gotlands Allehanda och Mariestadstidningen 14 september 2008

Den senaste tiden har problem i samband med rekryteringar lyfts fram. Nu pågår försök med anonyma jobbansökningar på myndigheter och i kommuner. Avidentifierade ansökningar ska motverka diskriminering. Men försöksverksamheten får kritik från många av de inblandade.

Vi på Bemanningsföretagen är inte förvånade över den kritik mot anonyma jobbansökningar utredaren Olof Åslund, Institutet för arbetsmarknadspolitiska utvärderingar (IFAU) noterar. I Göteborg anges att man är mera negativ än innan försöket samt att rekryteringsprocessen blir krångligare och mera tidsödande.

Dessutom visar samma institut nu att personer med utländskt namn som lagt in sitt CV på arbetsförmedlingens hemsida blir kontaktade av färre arbetsgivare än personer med svenskklingande namn. I tidigare forskning har IFAU (2004) visat att det är proportionellt dubbelt så många utomeuropeiska invandrare som jobbar i bemanningsbranschen än i samhället i övrigt.

Med grund i denna forskning, kan vi dra ett antal slutsatser.

Det finns uppenbara problem med hur rekryteringar sköts. Matchningen mellan de som erbjuder jobb och de som vill jobba fungerar dåligt. Detta missförhållande drabbar främst individer och företag, men även samhällsekonomin. Vi kan ju idag konstatera att svensk ekonomi går för full fart, men att ändå står 1 miljon individer i ett utanförskap.

För att effektivisera i rekryteringsprocesser och öka mångfalden på arbetsplatser vid nyrekrytering finns det starka skäl att anlita bemanningsföretag framför att avidentifiera jobbansökningarna.

Ett viktigt skäl är att bemanningsföretagen levererar kompetens, inte ett namn, vilket gör att man kommer förbi eventuella barriärer hos beställaren.

Bara för att arbetssökande får komma på intervju garanterar inte att dessa personer får jobbet eftersom arbetsgivaren i alla fall får möjlighet att välja en person med svensk bakgrund eller utländsk, men då vid ett senare skede. Då blir det lätt den gamla vanliga traditionen som riskerar att få styra valet.

Ett av många problem med anonyma jobbansökningar är vad exempelvis den arbetssökande iraniern ska skriva på blanketten? Att man har akademisk examen, men inte från vilket universitet, att man kan flera språk, men inte vilka, att man har arbetserfarenhet, men inte varifrån etc. Det blir svårt att på blanketten dölja att man har utländsk härkomst.

Att använda ett bemanningsföretag vid rekrytering innebär också effektivitetsvinster för arbetsgivaren. Bland annat slipper man hanteringen och värderingen av ansökningarna, och det extra arbete en avidentifiering innebär.

För den arbetssökande garanteras att det verkligen blir den med bäst kompetens som presenteras för beställaren. Ingen misstanke finns om att den som avidentifierar inte gör ett tillräckligt bra jobb.

Ett enkelt sätt att lösa rekryteringsproblematiken är att kräva att rekrytering till tjänster i statliga, kommunala och landstingskommunala förvaltningar, bolag och verk sköts av bemanningsföretag i syfte att säkerställa att fler utlandsfödda personer får möjlighet att få jobb.

Det skulle dessutom sätta press på arbetsgivaren att verkligen tänka igenom vad för kvalifikationer man vill ha innan man påbörjar en rekryteringsprocess.

Henrik Bäckström