Bemanningsföretag höjer kvaliteten i vården

På senare tid har media rapporterat om att regionen utreder kostnaderna för NU-sjukvården i norra Bohuslän. Syftet med utredningen är att hitta sätt att få ner kostnaderna för hyrläkare i regionen. Men med ett bredare perspektiv skulle utredarna upptäcka att bemanningspersonal inom vården är både kostnadseffektivt och bidrar till en bättre vård. (Bohuslänningen 2012-09-11)

De strukturella problem som man brottas med inom NU-sjukvården norra Bohuslän ska tas på största allvar, men att begränsa bemanningspersonal är knappast lösningen. Rapporteringen vittnar om hur lätt det är att skylla problemen i vården på inhyrd personal. Det är synd, för de inhyrda medarbetarna är en hjälpande hand när vården i Bohuslän bäst behöver den.

För det första: med bemanningsanställda sjunker antalet springvikarier och visstidsanställda och dessutom minskar förekomsten av det övertidsarbete som ökar risken för både arbetsskador och vårdskador. Avlastningen behövs; enligt siffror från Vårdförbundet har andelen anmälningar av överbeläggningar och stress ökat med närmare 50 procent mellan bara 2007 och 2010.

För det andra: ser man till de kostnader som personalbrist i vården kan medföra är bemanningslösningar en kostnadseffektiv och enkel lösning på ett annars dyrt och komplicerat problem. Sammantaget står kostnaderna för bemanningsanställda för mindre än en procent av landstingsvårdens totala lönekostnader.

För det tredje: utan en hjälpande hand tenderar såväl vårdskador som vårdköer att öka. Det är farligt för patientsäkerheten att betrakta bemanningspersonalens insatser som en utgiftspost. Att kunna snabbt kunna kompensera personalbrist med duktiga hyrläkare borde betraktas som en enorm styrka för NU-sjukvården. Med dem kan anställda och patienter känna en trygghet i att det finns någon som kan rycka in när det behövs.

De anställda i auktoriserade bemanningsföretag har samma anställningsvillkor som annan vårdpersonal. De har kollektivavtal, fast lön och undersökningar visar att de anställda trivs på sina jobb.

Vårdbemanning används när det blir billigare och bättre än alternativet. Om bemanning görs till problemet istället för en del av lösningen kan det ge tunga konsekvenser för såväl anställda som patienter och det är knappast vad regionen vill åstadkomma. Strukturerna för hur sjukvården fungerar kan säkerligen ändras och förbättras, men de förändringarna ska inte ta sin början i att begränsa användningen av hyrläkare.

Att använda sig av bemanningsföretag för att bemöta utmaningar som NU-sjukvården möter är ett enkelt och säkert sätt att se till så att patienter får den vård de behöver.

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen