Bemanningsbranschen kan trygga jobb i osäkra tider

I osäkra ekonomiska tider är det särskilt viktigt att säkerställa största möjliga antal jobb i samhällsekonomin. Bemanningsbranschen kan skapa fler tillsvidareanställningar med kollektivavtalsvillkor samtidigt som företagen får en ökad flexibilitet. Regering och riksdag har en möjlighet att förstärka jobbeffekten genom att avskaffa hinder mot att anlita bemanningsföretag.

SvD.se Opinion 2012-06-06

Den ekonomiska krisen i Europa gör att många företag tvekar att anställa. Då får inte politiken bidra till att öka osäkerheten. Regeringen utreder för närvarande hur EU:s bemanningsdirektiv ska genomföras i Sverige. Direktivet ska säkerställa de anställdas rättigheter och samtidigt ta bort hinder mot användande av bemanningsföretag. Hinder som i dag gör att färre kan anställas i bemanningsföretag.

Enligt en undersökning från Bemanningsföretagen leder hinder mot att anlita bemanningsföretag till att företag tackar nej till uppdrag eller lägger produktion utomlands. Istället måste vi stärka näringslivets konkurrenskraft så att företag som behöver anställa får rätt kompetens i rätt tid.

Bemanningsbranschen och de anställdas villkor granskas ständigt. Det är bra. Samtidigt speglar inte rapporteringen de förändringar som branschen genomgått de senaste 15 åren. Tillsammans med de fackliga organisationerna har vi tagit fram kollektivavtal som garanterar de anställda lön mellan uppdragen och villkor som vi kan vara stolta över. Vi har en partsgemensam auktorisationsnämnd som årligen granskar samtliga företag.

I dag arbetar omkring 140 000 personer varje år i bemanningsbranschen, majoriteten av dessa är tillsvidareanställda och 97 procent av dem omfattas av kollektivavtal. I hela näringslivet omfattas 87 procent av de anställda av kollektivavtal. Det finns därför en bredare partsgemensam reglering av bemanningsbranschen jämfört med övriga delar av näringslivet.

I en ny rapport om villkoren i bemanningsbranschen som getts ut av Svenskt Näringsliv presenteras hur branschen svarar mot de ökade kraven på både arbetsgivare och arbetstagare. I rapporten jämförs önskemål och krav från såväl arbetsgivare som arbetstagare med de bemanningsanställdas syn på sitt arbete och sina villkor. I skarp kontrast till medierapporteringen visar en stor medarbetarundersökning i branschen att över 80 procent av de anställda är nöjda med sitt arbete och att endast fyra procent är mycket missnöjda. Undersökningar och jämförelser med andra branscher visar också att skillnaderna, i den utsträckning de är jämförbara, är relativt små.

De ofta snabba omställningar som företag och myndigheter gör i dag ställer krav på att individerna kan ställa om. Kompetensen måste ständigt förnyas och individens trygghet på arbetsmarknaden handlar allt mer om att vara anställningsbar. Inte ens världens starkaste anställningsskydd hjälper när företagen lägger ner verksamhet, eller går i konkurs. Om detta är forskare, företag och fackförbund ganska eniga. Trygghetsråden och Arbetsförmedlingen underlättar övergångarna, men de täcker långt från alla omställningar och introduktioner.

Bemanningsföretagen minskar inlåsningseffekterna på arbetsmarknaden och underlättar steget vidare mot nya jobb. Bland andra Unionen slår fast att en ökad frivillig rörlighet är eftersträvansvärt, att det leder till kompetensutveckling och stärker individernas position på arbetsmarknaden. Anställda hos bemanningsföretag anger själva att de lärt sig mer i sitt arbete som bemanningsanställd än vad de lärt sig när de arbetat hos ett annat företag.

Forskning visar också att bemanningsföretag har betydande fördelar för personer som annars har svårt att få en första kontakt med arbetsmarknaden på grund av avsaknaden av nätverk. Detta gäller särskilt utlandsfödda och unga, två grupper som är överrepresenterade i bemanningsbranschen. För dessa är arbete i bemanningsbranschen en språngbräda till andra typer av anställningar.

Många studenter vittnar om att etableringsfasen på arbetsmarknaden försvåras av bristande arbetslivserfarenhet. Forskning visar otvetydigt att vägen från arbetslöshet till jobb förkortas avsevärt om arbetslösa tar jobb i ett bemanningsföretag jämfört med om individen inte gör det.

Sverige måste både underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Genom att avskaffa hinder mot att anlita bemanningsbranschen säkerställs flexibilitet och fler trygga jobb.

Lars Kry
Vd Proffice

Carolina Hemmingsson
Vd Academic Work

Lars Forseth
Regional Managing Director Nordic Region, Manpower

Jan Bengtsson
Koncernchef Uniflex

Per- Arne Gulbrandsen
Vd Adecco