Bättre statistik kan ge färre arbetsskador

Idag (29/5) presenterade Arbetsmiljöverket sin arbetsskadestatistik. Den fyller säkert sin funktion för många, men sättet att föra statistik är föråldrat, och siffrorna svåra att använda för alla de arbetsgivare som har medarbetare på en annan plats. För att minska antalet arbetsplatsolyckor behövs en bättre analys av statistiken, och arbetsplatsen där skadan sker måste finnas med.

(svt Debatt 2012-05-29)

För Bemanningsföretagens medlemmar, arbetgsivarna inom bemanningsbranschen, skulle det vara värdefullt med mer detaljerade studier av var och hur skador uppkommer för det proaktiva arbetet. En allt större andel av den svenska arbetskraften arbetar på en annan plats än där arbetsgivaren har sitt säte. Bemanningsföretag, konsulter och diverse underleverantörer och entreprenadföretag har personal som vistas i miljöer den egna arbetsgivaren inte kontrollerar. Det är en naturlig del av en modern arbetsmarknad. Men svensk arbetsskadestatistik, som samlas in av Arbetsmiljöverket, fungerar som om det bara fanns en arbetsgivare på varje arbetsplats.

Att information om arbetsskador kopplas till arbetsgivare och inte till arbetsplats kan framstå som en detalj, men det är en mycket olycklig sådan eftersom den hindrar från att se och komma åt rätt problem. Den statistik över arbetsskador under förra året som Arbetsmiljöverket presenterade i går visar att alltför många skadas, men också att myndigheten egentligen inte vet var dessa skador sker. För det förebyggande arbetet är det inte en rimlig utgångspunkt.

Att minimera arbetsskadorna har mycket hög prioritet. Varje allvarlig arbetsskada är en mänsklig tragedi, som dessutom för med sig stora kostnader för såväl individen som för företaget.

Samtidigt som användbara siffror saknas är det uppenbart att Arbetsmiljöverket har svårigheter att tolka de siffror som finns. När bemanningsföretagen växer i utsatta näringsgrenar och skadorna därmed ökar kritiserar myndigheten själva bemanningsförfarandet. Så är nu inte fallet: det rör sig om tillväxt i arbeten med skärande handverktyg, truckförararbete och lagerarbete - områden där arbetsskadorna på existerande arbetsplatser sedan länge ligger för högt. Arbetsmiljöverket har tidigare konstaterat att bemanningsföretagen har en generellt sett bra systematik i sitt arbetsmiljöarbete. Inom bemanning sker i regel en översyn av arbetsmiljö och introduktionsbehov inför varje placering, en process som oftare glöms bort på arbetsplatser där man ”gör som man alltid har gjort”.

Att myndighetens felaktiga analyser ger entreprenad- och bemanningsföretag dåligt rykte i onödan uppfattar vi i sammanhanget som ett litet problem. Att samma felaktiga analys leder till tappat fokus i det viktiga arbetet med att förebygga arbetsskador hos våra medarbetare uppfattar vi däremot som ett allvarligt problem. De arbetsgivare som är våra medlemmar hos oss är i hög grad beroende av myndighetens statistik och analyser: när statistiken är missvisande och slutsatserna felaktiga får det också konsekvenser för oss.

Våra medlemmar bedriver ett aktivt och medvetet arbete mot arbetsskador och har ett gott samarbete med fackföreningarna i detta arbete. Det betyder inte att vi är nöjda. Vi tror att vi genom till exempel bättre uppgifter om var olyckorna sker och möjligheter att mer detaljerat studera utsatta platser och näringar skulle kunna bli bättre. Vi skulle därför vilja föreslå ett mer heltäckande sätt att föra statistik och ett mer proaktivt angreppssätt från Arbetsmiljöverket när det gäller förebyggande av arbetsmiljöskador.

Vi förväntar oss också att myndigheten framöver använder insamlad statistik för konstruktiv och seriös analys, och gör en grundläggande avsökning av felkällor innan man drar sina slutsatser. För en myndighet med ett nationellt uppdrag för datainsamling och bearbetning framstår detta som en rimlig grundnivå att arbeta utifrån.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Gabriella Sebardt
Förbundsjurist Bemanningsföretagen