TCOs och Unionens argumentation ger korta uppdrag och korta anställningar

Bemanningsföretagen har konsekvent varit kritiska till bemanningsutredningen, och inget av det vi nu framför kan komma som en överraskning för någon i utredningens referensgrupp. Skillnaden är offentligheten, där Bemanningsföretagen valt att ventilera sina synpunkter i en större krets först när utredningsförslaget presenterats.

Lag&Avtal 2011-02-24

Detsamma går inte att säga om TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär och Martin Wästfelt, Unionen som oförtrutet fokuserat på att begränsa personaluthyrning. När framgång inte nåddes i utredningen skrev de istället till arbetsmarknadsministern, nio månader innan utredningen var klar, med en begäran om tilläggsdirektiv så att personaluthyrning endast skulle bli tillåten när kundföretaget har ett tillfälligt arbetskraftsbehov (april 2010).

Enligt TCO/Unionen förutsätter den svenska modellen att arbetstagare är verksamma ”rent fysiskt” där de är anställda. Unionen och TCO går med andra ord till frontalangrepp mot alla företag där medarbetarna jobbar hos kunden. De underkänner samtidigt sina egna insatser på området.

Utspelet har givetvis väckt bestörtning i bemanningsbranschen. Redan i slutet av 1980-talet, innan branschen legaliserades, löste man frågor avtalsvägen och skapade villkor som gör det möjligt att vara tillsvidareanställd och ha många eller långa uppdrag. Detta gjordes tillsammans med dåvarande TCO-förbundet HTF, numera Unionen..

Om TCO/Unionen skulle få som de vill skulle medarbetarnas situation försämras betydligt, kvar skulle bli korta uppdrag och korta anställningar. Dagens villkor för att vara bemanningskonsult i Sverige skulle ersättas av samma förhållanden som gäller i flera europeiska länder, där bemanningskonsult likställs med tillfällig vikarie.

Det är dock glädjande att TCO och Unionen sent omsider blivit så pass negativa till utredningen att de nu beklagar att kollektivavtal på förbundsnivå ska kunna överprövas. En aspekt som vi lyft fram tidigare.

Att bemanningsbranschen i Europa i stort är positiv till Bemanningsdirektivet hör just samman med den flora av begräsningar som finns för personaluthyrning i många av EU:s länder. Enligt direktivet ska en översyn göras av begränsningar och förbud mot anlitande av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag. Dylika hinder får nämligen endast motiveras av allmänintresset.

Enligt beräkningar gjorda av Euroicett, bemanningsbranschens europeiska branschorganisation, skulle slopandet av krav på att ange skäl för att använda bemanningsföretag och slopandet av förbud för bemanning inom vissa sektorer på arbetsmarknaden i Belgien, Frankrike, Tyskland och Spanien generera över en halv miljon arbetstillfällen (“Bain Report” – “More Work Opportunities for More People”, Eurociett 2007). Kanske vore det ett perspektiv värt att beakta när bemanningsbranschens roll på den svenska arbetsmarknaden diskuteras?

Förbundsdirektör Henrik Bäckström och förbundsjurist Gabriella Sebardt, Bemanningsföretagen