Brink underkänner svenska modellen

I sin debattartikel från 25 februari anför Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Josefin Brink ett antal påståenden om bemanningsbranschen som kraftigt måste tillbakavisas.

LO-tidningen 2011-03-11

Brink väljer att framställa rena spekulationer och hörsägen som fakta, på ett sätt som är ovärdigt en riksdagspolitiker.

Tyvärr visar Brink fullständig nonchalans mot regler och begrepp på arbetsmarknaden. Hon underkänner parternas roll och förespråkar att politikerna i stället skall reglera arbetsmarknaden. Detta är en främmande fågel i den svenska modellen för hur arbetsmarknaden fungerar.

Brink inleder med att rada upp ett antal företag där hon påstår att ”lagen om anställningsskydd kringgåtts”. Hon skriver faktiskt så. Fakta är att i inget av fallen har något kringgående skett. I samtliga fall har parterna löst de frågor som uppstått. Inget fall har avdömts i domstol. Men Brink framhärdar i att arbetsmarknadsministern nu ska upp till bevis. För vad? Varför skall ministern lagreglera något som parterna slutit avtal om?

I sin framställning om EU:s bemanningsdirektiv anför Brink att det nu skulle vara lämpligt för regeringen att införa mera regleringar kring bemanningsföretag. Med en klädsam hänvisning till artikel 4 i direktivet hade Brink i stället kommit till den motsatta slutsatsen.

Direktivet har två syften: skyddet för anställda och erkännandet av branschen. Det första syftet är uppnått genom branschens kollektivavtal och det andra syftet uppnås genom att otillåtna begränsningar och restriktioner avlägsnas i såväl lag som avtal. Hur kan en seriös riksdagspolitiker då komma till slutsatsen att flera restriktioner skall införas?

Det arbete som ska göras i linje med det direktiv som Brink omhuldar är att avlägsna de begränsningar som exempelvis tillkom i den senaste avtalsrörelsen. Inte att införa flera begränsningar och allra minst att vidga begränsningarnas genom lagstiftning.

Det skulle istället vara på sin plats att ifrågasätta bemanningsutredningens förslag huruvida de kollektivavtal för bemanning som finns idag framöver skall vara öppna för överprövning i domstol. Något som aldrig tidigare skett i Sverige, men så är faktiskt utredningsförslaget skrivet.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen