Den svenska konsultsektorn

Analys och beskrivning av företagsstrukturen i den svenska konsultsektorn - dess sysselsättning, branschsegment och geografi. Under seminariet diskuteras konsultsektorn och dess framtid.

Välkomna på seminarium i Almega och Vinnovas regi.

När: Måndag den 17 oktober 2016 kl 15.00-17.00
Var: Almega Sturegatan 11, Stockholm
Hur: Sista dag för anmälan är den 10 oktober.
Kaffe och registrering från 14.30. Seminariet är gratis.

Anmäl dig här

Det finns ett mycket stort antal kunskapsintensiva konsultföretag i Sverige. Här finns företag som ingår i stora globala organisationer likväl som ett mycket stort antal mikroföretag. Spridningen över olika kompetensområden som konsultföretagen verkar inom är lika bred som den svenska ekonomin i stort. Det är också en sektor som har genomgått, och fortsätter att genomgå stora strukturella förändringar. Den svenska konsultsektorn är idag en betydelsefull sektor i Sverige som i sig sysselsätter många människor men även bidrar till att Sverige utvecklas både som industri- och välfärdsnation.

Med hjälp av en unik kartläggning av konsultföretagen i Sverige belyser författarna i denna rapport de utvecklingstrender och den dynamik som utmärker olika delar av konsultsektorn.

Rapporten beskriver sektorns struktur med närmare 6 500 företag med minst 5 anställda som totalt sysselsätter drygt 212 000 heltidsanställda. Därutöver finns minst motsvarande 35 000 heltidsanställda i företag i med 1-4 anställda.

Ett resultat är att utvecklingstendenserna inom olika delar av konsultsektorn skiljer sig åt. För flertalet inriktningar är dock koncentrationen till storstadsregionerna i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet högst påtaglig.

Under seminariet diskuteras konsultsektorn och dess framtid. Rapporten har finansierats av Vinnova med bidrag från Almega.

Förutom rapportförfattarna Eric Giertz, Mikael Nilsson Hjort och Maria Lindhagen från Industriell Ekonomi på KTH kommer Göran Marklund, Vinnova, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega och Anna-Karin Hatt, vd Almega att diskutera branschens utveckling och framtid.

Ytterligare information
Göran Andersson, Vinnova 08-473 3083
Teresa Jonek, Almega 08-762 6891


Varmt välkommen!