Medlemskap kräver ordnad ekonomi

Medlemmar i Bemanningsföretagen ska enligt beslut av årsmötet ha ordnad ekonomi. I arbetet med att stärka branschen har styrelsen särskilt identifierat ett behov av att tydliggöra vad begreppet ordnad ekonomi betyder när det gäller konkurs och likvidation.

Styrelsen har beslutat om tre krav som gäller ekonomin vid ansökan om medlemskap.

1. Sökanden får inte vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud.

2. Sökanden får inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande.

3. Sökande får inte vara eller ha varit föremål för sådant förfarande som avses i punkterna 1-2 ovan under de senast föregående två räkenskapsåren, om inte sökanden kan uppvisa godtagbara skäl härför.

Därmed innehåller kravet på ordnad ekonomi också ett krav på godtagbara skäl för konkurser och liknande förfaranden. Syftet är att undvika till exempel att konkurser staplas på varandra för att dölja oseriöst företagande.

- Vi vill inte neka en seriös företagare medlemskap på grund av en tidigare konkurs, men vi vill samtidigt kunna säga nej till oseriösa företagare som använder konkursverktyget som en strategi, säger Bemanningsföretagen förbundsjurist Gabriella Sebardt, föredragande sekreterare i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd.