Tillsynsärende - brott mot Bemanningsföretagens etiska regler

Bemanningsföretagens styrelse har vid sammanträdet den 22 oktober 2013 behandlat ActivPersonal i Sverige ABs anmälan av AC Personal 2.0 i Skåne AB om brott mot Bemanningsföretagens etiska regler.

Enligt Bemanningsföretagens etiska regler förutsätts att medlem bland annat respekterar sina konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer (se vidare Etiska regler).

 Styrelsen har beslutat göra följande uttalande:

”Det kan inte anses förenligt med god etik inom bemanningsbranschen att i detta fall bryta mot ett i avtal ingånget rekryteringsförbud.”

Ärendet är därmed avslutat.

------------------------------------

Syftet med Bemanningsföretagens etiska regler är att främja en god etisk standard i bemanningsbranschen. Överträdelser anmäls till Bemanningsföretagen styrelse. Beslut om vilka ärenden som ska prövas fattas av styrelsen efter anmälan av medlem i förbundet eller annars då styrelsen finner anledning.

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser, så som också gäller vid brott mot villkoren för auktorisation och medlemskap i övrigt, kan styrelsen besluta att medlem ska uteslutas ur förbundet. I andra fall vidtas åtgärder för att åstadkomma rättelse.