Lag om uthyrning av arbetstagare

Riksdagen har idag fattat beslut om att anta lag om uthyrning av arbetstagare. Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

De anställda i bemanningsföretaget ska tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Undantag från kravet på likabehandling kan göras genom kollektivavtal.

Om bemanningsföretaget är bundet av något av Bemanningsföretagens kollektivavtal, kommer de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren att regleras av detta kollektivavtal. Lagen innebär då inga direkta ändringar gentemot de regler som gäller för bemanningsföretag idag.

Lagen innehåller även regler om skyldigheter för kundföretag gentemot bemanningsföretagets anställda. De bemanningsanställda som arbetar hos kundföretaget ska få tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som kundföretagets egna anställda samt få information om lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget. Enligt EU:s bemanningsdirektiv som ligger till grund för den nya uthyrningslagen utgör personalmatsalar, barnomsorg och transporter exempel på sådana gemensamma anläggningar och inrättningar.

I bemanningsdirektivet finns även andra regler som inte beaktats av den svenska lagstiftaren och alltså inte finns med i den lag som nu antagits. Bland annat får begränsningar och förbud mot anlitande av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag endast motiveras av allmän intresset, exempelvis skyddet för uthyrda arbetstagare (art. 4.1). Denna brist har Bemanningsföretagen anmält till EU-kommissionen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

Vi återkommer med utförligare information så snart som möjligt.