Kollektivavtal hinder för inhyrning inte tillåtna

EU:s bemanningsdirektiv kräver att medlemsstaterna gör en översyn av begränsningar eller förbud inhyrning av personal. Arbetsmarknadsministern sände därför en skrivelse till parterna på arbetsmarknaden med begäran om en sådan översyn av kollektivavtalen.

Svenskt Näringsliv och Bemanningsföretagen har skickat in ett gemensamt svar med exempel på regleringar i kollektivavtal. Många av regleringarna infördes under 2010 års förhandlingar, efter långtgående krav från framförallt LO-facken.

Det finns två huvudsakliga regleringar som infördes i avtalen under 2010 års förhandlingar. Dels regler om förhandlingsskyldighet och prövning i skiljenämnd, dels kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt till återanställning.

Förhandlingsskyldighet och prövning i skiljenämnd

Många av de avtalsregleringar som tillkom under 2010 innehåller regler om förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren efter en viss tidsgräns och/eller när vissa förutsättningar är uppfyllda. Om enighet inte kan nås under förhandlingarna ska en skiljenämnd pröva om arbetsgivarens planerade åtgärd strider mot 25 § anställningsskyddslagen.

Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt

Den andra regleringen som tillkom i kollektivavtalen under 2010 är regler om förstärkt kollektivavtalad företrädesrätt.

Andra regleringar i kollektivavtal

Utöver de regleringar som infördes 2010 finns det ett antal andra regleringar i kollektivavtal som gäller anlitande av bemanningsföretag.
De svenska kollektivavtalens konstruktion gör att det är oklart om bemanningsdirektivet överhuvudtaget tillåter begränsning av inhyrning av personal i kollektivavtal.

Läs mer i brevet till Arbetsmarknadsdepartementet.