Auktorisationsnämnden granskar

Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd har vid sammanträdet den 27 januari 2012 prövat IF Metall Göteborgs anmälan av Komet Sverige AB om brott mot Bemanningsföretagens auktorisation.

Efter granskning kan nämnden konstatera att Komet Sverige AB i ett antal fall tillämpat gällande kollektivavtal på ett felaktigt sätt. Företaget har rättat påtalade fel. Företaget har även vidtagit åtgärder för att förebygga uppkomst av framtida felaktig kollektivavtalstillämpning. Däremot är det för nämnden inte uppenbart att företaget på ett mera systematiskt sätt har gått igenom tidigare träffade anställningsavtal i syfte att ta reda på om liknande fel har begåtts. Nämnden uppmanar företaget att göra en sådan generell genomgång och att, om felaktigheter uppdagas, rätta till dessa. Detta arbete bör göras skyndsamt och redovisas för nämnden senast inom tre månader. Nämnden kommer att fortsätta bevaka utvecklingen i företaget med uppföljning om sex månader.
- - -
Syftet med Bemanningsföretagens auktorisation är att påverka och höja standarden i branschen. Vid överträdelse kan Bemanningsföretagens styrelse och/eller auktorisationsnämnd besluta om åtgärder, beroende på överträdelsens art och omfattning. Anmälan görs enligt särskild ordning. Auktorisationsnämnden ersätter inte annan tvistelösning, såsom förhandlingsordningen på arbetsmarknaden eller offentliga organs myndighetsutövning. Läs mer