Att göra en jämställdhetsplan

Arbetsgivare som har 25 anställda eller fler ska vart tredje år göra en jämställdhetsplan.

Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. Från och med den 1 januari 2009 har en del förändringar införts vad gäller kravet på skriftliga jämställdhetsplaner. En arbetsgivare ska numera vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete, istället för varje år, som lagen föreskrev tidigare. Idag omfattar plankravet alla arbetsgivare med minst 25 anställda, tidigare låg gränsen vid minst 10 anställda.

Det finns ingen generell mall för hur en plan ska se ut men nedanstående är punkter du kan tänka igenom och använda när du gör företagets jämställdhetsplan. Tänk också på att arbetet med jämställdhetsplanen gör ske i samverkan med företrädare för de anställda.

En jämställdhetsplan bör normalt innehålla:

  • En översikt över de åtgärder som du som arbetsgivare behöver vidta på arbetsplatsen för att förbättra jämställdheten.
  • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder som du tänker påbörja eller genomföra under det kommande året.
  • En översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som du gjort.
  • En redovisning av hur du genomfört föregående års planerade åtgärder.

Checklistan nedan är en förteckning över samtliga områden som du som arbetsgivare ska ta upp i planen.

Om du vid beskrivningen av nuläget finner att området fungerar bra ur jämställdhetssynpunkt behöver du kanske inte vidta åtgärder/aktiviteter på just det området. Men det ska framgå av planen att du analyserat området. Är området jämställt redan är det således bättre att lägga resurser på områden där det är befogat med aktiviteter. Ett annat alternativ är att du funderar på hur du aktivt bevarar de områden som är jämställda så att det inte sker en försämring.

Visa alla

Checklista

Företagets verksamhet
Beskriv kort företagets verksamhet.
Företagets jämställdhetspolicy

Gör ett kort uttalande som visar att du som arbetsgivare ser positivt på jämställdhet i arbetslivet.
Företagets jämställdhetsläge

Redovisa antalet kvinnor och män i olika befattningar och på olika nivåer.

Arbetsförhållanden

Beskriv arbetsmiljön i företaget. Ange om miljön på något sätt hindrar endera kön att arbeta på företaget eller om arbetsplatserna passar både kvinnor och män. Ange vad du som arbetsgivare vill ändra (mål) och hur (aktiviteter).

Exempel
Mål: arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män.
Aktiviteter: Till exempel att arbetsplatserna ska ses över i syfte att förhindra förslitningsskador.

Arbete – föräldraskap

Beskriv på vilket sätt du som arbetsgivare underlättar kombinationen arbete – föräldraskap på ditt företag. Beskriv till exempel om företaget har arbetstider som gör att de anställda har en hög grad av individuell flexibilitet i arbetstider och arbetssätt. Ange om företaget har något slags löneutfyllnad för kvinnor och män som är föräldralediga. Ange även hur mycket föräldraledighet som tas ut av kvinnor respektive av män. Ange vad du som arbetgivare vill ändra på (mål och aktiviteter).

Exempel

Mål: Både män och kvinnor ska kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap.
Aktiviteter: Till exempel att anställda som har små barn ska få möjlighet att hålla kontakt med företaget under föräldraledigheten, få skriftlig information hem och få inbjudan till personalaktiviteter under föräldraledigheten.

Förhindra och förebygga sexuella trakasserier

Mål: Sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av anmälan om könsdiskriminering ska inte förekomma.

Aktiviteter: Du som arbetsgivare ska göra en policy mot trakasserier. Chefer och anställda ska få information om företagets policy mot sexuella trakasserier.

Utforma en policy som tydligt anger att:

  • Sexuella trakasserier inte accepteras.
  • Den som trakasseras måste säga ifrån.
  • Trakasserier ska anmälas till närmaste chef (eller till personalchefen, skyddsombud, företagsläkare, företagssköterska eller till annan förtroendeperson).
  • Vilka följder som kan komma att drabba den som trakasserar (tillsägelse, varning, omplacering eller uppsägning – beroende av arten och graden av trakasserierna).

Utbildning och kompetensutveckling

Beskriv företagets satsningar på kompetenshöjning och hur de anställda erbjuds att delta i utbildningar av olika slag. Ange om det finns någon skillnad mellan hur anställda kvinnor och män tar till sig erbjudanden om utbildning. Ange vad du som arbetsgivare gör för att få en mer jämställd verksamhet (mål och aktiviteter)

Exempel

Mål: Utbildning och kompetensutveckling ska utnyttjas strategiskt i jämställdhetssyfte.
Aktiviteter: Exempelvis att personal inom administrativ service ska uppmuntras att ta del av kompetenshöjande internutbildning.

Lediga anställningar

Beskriv företagets ambition att både kvinnor och män ska få möjlighet att söka lediga anställningar.

Exempel

Mål: Kvinnor och män ska söka lediga jobb.
Aktiviteter: Exempelvis att lediga arbeten internannonseras eller att både kvinnor och män står som kontaktpersoner i annonserna.

Jämnare könsfördelning

Beskriv företagets ambition att vid nyanställning rekrytera personer av underrepresenterat kön för att få en mer jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på olika positioner.

Exempel

Mål: En mer jämställd organisation. Fler kvinnor i chefspositioner.
Aktiviteter:Till exempel att rekryteringsfirmor ska få i uppdrag att ta fram både kvinnor och män som chefskandidater. Könsneutrala annonser.

Kartläggning och analys av regler och praxis om löner

Kravet gäller ALLA arbetsgivare oavsett antal anställda.

Ange att kartläggning och analys har skett under året, såväl analys av regler och praxis om löner som av löneskillnader mellan kvinnor och män i arbete som är att betrakta som lika och likvärdiga. Om lönekartläggningen inte är klar vid planens revidering kan du anteckna att det ska ske senare under året. (se reglerna om lönekartläggning)

Sammanfattning av handlingsplanen för jämställda löner

När kartläggning och analys enligt § 10 är klar, liksom den eventuella handlingsplanen(över 25 anställda) för jämställande av lönerna ska en kort sammanfattning av handlingsplanen göras och redovisas i jämställdhetsplanen.

Redovisning av aktiviteter

Redovisa hur tidigare planerade aktiviteter genomförts.

Underskrift av vd

Underskrift av vd visar att ledningen anser att planen är viktig.

Samverkan

Planen ska utarbetas i samverkan med de anställda eller deras företrädare. Arbetsgivaren är ansvarig för utformningen och beslutar om planen.

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Se  diskrimineringslagen för lagtext