steg1_villkor_gra.pngsteg2_ansok_gra.pngsteg3_granska_gra.pngsteg4_beslut_rosa.pngsteg5_besked_gra.png

Beslutsunderlag

Branschsamordnaren tar därefter fram ett beslutsunderlag till Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd.

Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd sammanträder nio gånger per år, dvs. alla månader förutom januari, juli och augusti. Auktorisationsnämnden går igenom varje företags ansökan om auktorisation. Nämnden lämnar därefter rekommendation till beslut till Bemanningsföretagens styrelse.

Auktorisationsnämndens rekommendation till Bemanningsföretagens styrelse kan vara att bevilja eller neka auktorisation, att frånta visst företag beviljad auktorisation eller att tilldela ett auktoriserat företag en varning. Det senare sker när en förseelse i förhållande till villkoren för auktorisation inte är så grov att det kan anses befogat att frånta medlemmen auktorisationen. En varning innebär dock att företaget kan bli fråntagen auktorisationen vid en ny förseelse.

Fråntagande sker när ett auktoriserat medlemsföretag inte längre uppfyller villkoren för auktorisation. När detta uppmärksammas lyfts företag till nämnden som efter granskning föreslår styrelsen att företag fråntas sin auktorisation.

Vanligaste orsaken till att nämnden föreslår sådant fråntagande är att företaget inte ansökt om årlig granskning, något som ju också är ett villkor för auktorisation. Det är medlemsföretagets ansvar att ansöka om den årliga granskningen, även om kansliet givetvis i god tid meddelar när det är dags att lämna in ansökan. Även påminnelse om detta skickas till företaget.

Bordläggning av ansökan

Auktorisationsnämnden kan också bordlägga en ansökan om uppgifter saknas/företaget inte har styrkt att samtliga villkor för auktorisation är uppfyllda. Endast när det är villkoret avseende kollektivavtalsbundenhet som inte är uppfyllt brukar nämnden ändå rekommendera att auktorisation beviljas men då under förutsättning att inkoppling på kollektivavtal sker. Detta är alltså en rekommendation om villkorat beslut som måste uppfyllas inom rimlig tid Om så inte sker blir fråntagande och uteslutning aktuellt.

Styrelsen fattar beslut

Bemanningsföretagens styrelse fattar det slutliga beslutet om auktorisation ska beviljas eller nekas och följer vanligtvis auktorisationsnämndens rekommendationer. Har styrelsen en avvikande mening går ärendet tillbaka till auktorisationsnämnden. Är beslutet att bevilja auktorisation villkorat med att inkoppling på kollektivavtal ska ske noteras detta och följs upp av kansliet.